Salgs og leveringsbetingelser for CSMIO Danmark ApS

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder som vilkår for alle aftaler og leverancer fra CSMIO Danmark ApS med mindre andet følger udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem CSMIO Danmark ApS og køber. Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberens afgivne ordre eller accept viger for bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingeler, og er ikke at anse som skriftlig aftale i henhold til forudgående sætning. Disse salgs- og leveringsbetingeler er at anse som en integreret del af enhver aftale om køb og/eller levering fra CSMIO Danmark ApS til køber.

Tilbud, ordre, accept og annullation.
Købers ordrer og bestilling af enhver art er kun bindende for CSMIO Danmark ApS, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alene CSMIO Danmark ApS`s skriftlige ordrebekræftelse definerer omfang og indhold af den aftalte leverance. Tilbud fra CSMIO Danmark ApS, som ikke angiver en specifik acceptfrist, bortfalder automatisk, såfremt overensstemmende, skriftlig accept fra køber ikke er CSMIO Danmark ApS i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. For den leverede kvantitet forbeholdes en margin på +/- 10 % på det pr. linie specificerede kvantum, og en afvigelse på 10 % eller mindre er ikke at anse som en mangel. Aftaler om ændringer i, eller tillæg til, den oprindelige aftale er ikke bindende for CSMIO Danmark ApS uden skriftlig bekræftelse fra CSMIO Danmark ApS. Køber har ikke, udover hvad der fremgår af ufravigelige retsregler, mulighed for at annullere købet, medmindre dette skriftligt accepteres af CSMIO Danmark ApS. Hvis dette skriftligt accepteres af CSMIO Danmark ApS, skal køber betale CSMIO Danmark ApS et annullationsgebyr på 20 % af bestillingens værdi.

Priser.
Med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, gælder prisen ab lager, inkl. emballage, moms og andre afgifter. Prisen angives i DKK. Prisregulering sker efter forudgående skriftlig underretning til køber med angivelse af reguleringsdato. Dog vil stigninger i udenlandske, danske eller EU myndigheders skatter og afgifter, indgreb i prisdannelsen samt stigninger i eksterne omkostninger, der ikke er under CSMIO Danmark ApS`s kontrol, kunne pålignes køberen uden varsel.

Levering.
Med mindre andet er udtrykkeligt skiftligt aftalt, sker al levering ab CSMIO Danmark ApS`s lager, uanset om CSMIO Danmark ApS i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Således bærer køber fra det aftalte leveringstidspunkt risikoen for skader på de leverede varer, der er forsaget af hændelige begivenheder. Alle leverancer har en minimum leveringstid på 3 hverdage. Leveringsbetingelserne fastsættes efter den til enhver tid gældende udgave af INCO-terms. Alle leveringstider er uforbindende, og i intet tilfælde ydes erstatning for tab opstået som følge af forsinket levering. Leveringstiden regnes fra den dag alle spørgsmål vedrørende udførelsen af ordren er klarlagt, og denne er definitivt skriftligt bekræftet af CSMIO Danmark ApS. Annullering af en ordre som følge af forsinket levering, kan kun anerkendes efter forudgående skriftlig aftale herom.

Betalingsbetingelser.
Ved køb af varer fra CSMIO Danmark ApS, opkræves betalingen via PayPal. Beløbet hæves først fra købers konto, når varerne er afsendt fra CSMIO Danmark ApS. Såfremt der er tale om ydelser o.lign fra CSMIO Danmark ApS, faktureres dette til køber, når ydelsen er afsluttet. Med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter fakturaen er afsendt. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på CSMIO Danmark ApS, herunder tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af CSMIO Danmark ApS. Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har CSMIO Danmark ApS ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem disse. CSMIO Danmark ApS kan ved manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne endvidere kræve, at ethvert udestående beløb forfalder til betaling straks. Ved forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med 5 % pr. påbegyndt måned. Efter 01-08-2014 vil enhver faktura til erhvervsdrivende, som ikke er indbetalt på kontoen rettidigt, udløse et gebyr på 300 kr., som opkræves på den første rykkerskrivelse i henhold til ovbekendtgørelse nr. 1244 fra den 18.12.2012.

Ejendomsforbehold.
Ejendomsretten til de leverede varer og ydelser tilkommer CSMIO Danmark ApS og overgår først til køberen, når den fulde købesum med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til CSMIO Danmark ApS eller til den, CSMIO Danmark ApS har transporteret sin ret. Ved omdannelse eller bearbejdning af varerne opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand, svarende til den oprindelige værdi ved salget.

Reklamations- og undersøgelsespligt.
Det påhviler køber senest ved modtagelsen af varen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen stemmer overens med det aftalte. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der måtte være konstateret, eller burde være konstateret, ved en sådan undersøgelse. Reklamationer skal fremsættes skriftligt, ske straks ved konstateringen af manglen, og indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed og de fejl, som CSMIO Danmark ApS eller CSMIO Danmark ApS`s folk måtte have gjort sig skyldige i. Endvidere skal der oplyses relevant fakturanummer, følgeseddelnummer og anden mærkning af varen henholdsvis pallen. Såfremt køber ikke straks reklamerer over en mangel, der er, eller burde være, konstateret, kan køber ikke senere påberåbe sig manglen. Ved reklamationer over mangler forbeholder CSMIO Danmark ApS sig ret til at foretage kontrol på skadesstedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før der tages stilling til afhjælpning af mangler. Hvis CSMIO Danmark ApS har konstateret, at det leverede er behæftet med mangler har CSMIO Danmark ApS ret til enten at afhjælpe manglerne eller at omlevere, jf. afsnit om Garanti og afhjælpning nedenfor. En sådan afhjælpning eller omlevering skal ske inden rimelig tid.

Garanti og afhjælpning.
CSMIO Danmark ApS forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved CSMIO Danmark ApS`s leverance, som skyldes fejl eller mangler i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med sin reklamations- og undersøgelsespligt. Afhjælpning af mangler ved varer sker i form af omlevering af tilsvarende varer og med tilsvarende kvantum. Køberen ikke kan kræve købet hævet som følge af manglen, ligesom køberen er forpligtet til at give CSMIO Danmark ApS adgang til afhjælpning til aftalt tid. Returnering kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale. Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale omfatter CSMIO Danmark ApS`s garanti og afhjælpning alene mangler, som køberen har reklameret over under iagttagelse af sin reklamations- og undersøgelsespligt, og inden udløbet af 12 måneder fra datoen for CSMIO Danmark ApS`s levering til køberen.

Ansvarsbegrænsning.
Udover den ovenfor nævnte garanti og afhjælpning påtager CSMIO Danmark ApS sig ikke noget ansvar for den leverede vare/ydelse, ligesom køberen ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, ombytning eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af manglen. CSMIO Danmark ApS er alene ansvarlig for skade forvoldt ved denne leverede ydelse, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af CSMIO Danmark ApS. CSMIO Danmark ApS er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt avance og andre indirekte skader og/eller tab, ligesom et erstatningskrav overfor CSMIO Danmark ApS aldrig kan overstige fakturabeløbet for den solgte vare. CSMIO Danmark ApS er ikke ansvarlig for skader forvoldt af tredjemand, f.eks. ved frembringelse af varen til køber eller ukorrekt anvendelse. CSMIO Danmark ApS`s ansvar for skade på person eller ting kan ikke overstige 4 mil. DKK inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning CSMIO Danmark ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor redjemand, er køber forpligtet til at holde CSMIO Danmark ApS skadesløs i samme omfang, som CSMIO Danmark ApS`s ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. CSMIO Danmark ApS er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab, medmindre andet følger af ufravigelige retsregler om produktansvar. Hvis redjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning for en produktskade, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen og CSMIO Danmark ApS er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af CSMIO Danmark ApS`s varer.

Force Majeure.
CSMIO Danmark ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, offentlige myndigheders indgreb, strejke, lockout og eksportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen anden årsag, der ligger udenfor CSMIO Danmark ApS`s kontrol, og som vil kunne forsinke eller forhindre fremstillingen eller leveringen af CSMIO Danmark ApS`s ydelse. I sådanne tilfælde udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den dertil udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Transport af rettigheder.
CSMIO Danmark ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Lovvalg og værneting.
Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Gyldighed
Denne udgave (17-07-2017) annullerer alle tidligere udgaver af CSMIO Danmark ApS's salgs- & leveringsbetingelser.